REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.7a | Downloads 11418

Compatible with: iOS 8.0 ~ iOS 14.8

Last Updated 2021-08-13 18:39:05


Mở khóa tính năng cao hơn cho Spotify

Mở khóa tính năng cao hơn cho Spotify

Spotify không giới hạn, loại bỏ quảng cáo, mở khóa luồng chất lượng cực cao ... Bạn cần cài đặt ứng dụng Spotify trước khi cài đặt tinh chỉnh này (trên AppStore).

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams