REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 2.0.1 | Downloads 7222

Compatible with: iOS 10.0 ~ iOS 14.8

Last Updated 2021-11-19 17:54:57


Chặn kiểm tra Jailbreak cho ứng dụng!

Chặn kiểm tra Jailbreak cho ứng dụng!

Có thể không hoạt động cho một số ứng dụng cụ thể! Bạn cần chọn ứng dụng để bỏ qua phát hiện Jailbreak ở cài đặt của S-Bypasser.

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams