REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 3.0~beta1 | Downloads 537

Compatible with: iOS 14.0 ~ iOS 16.2

Last Updated 2023-06-29 03:21:52


Ứng dụng giúp bạn thực thi các lệnh trên iOS
Lưu ý: Gỡ cài đặt NewTerm 2 TRƯỚC khi cài đặt NewTerm 3 để tránh lỗi khi cài đặt.

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams