REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.0.5 | Downloads 622

Compatible with: iOS 15.0 ~ iOS 16.5.1

Last Updated 2023-07-16 13:09:08


Đổi file IPA sang DEB
Cách sử dụng:
Bước 1: Mở NewTerm 2/NewTerm 3
Bước 2: Nhập bash ipa2deb
Bước 3: Làm các bước theo hướng dẫn

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams