REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1:0~20230202.7ffffff | Downloads 49

Compatible with: iOS 12.0 ~ iOS 16.6

Last Updated 2023-08-02 13:16:59


Công cụ PoC để set nonce mà không kích hoạt KPP/KTRR/PAC.
Mặc định khi cài tinh chỉnh này nonce đã được set sẵn thành 0x11111111111111111
Nếu bạn muốn set nonce khác thì mở NewTerm 2/NewTerm 3 và nhập dimentio 0xNonce

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams