REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.4-2 | Downloads 71

Compatible with: iOS 11.0 ~ iOS 16.6

Last Updated 2023-08-25 13:44:59


injectipa là một công cụ để tiêm dylib vào ipa chỉ bằng một cú nhấp chuột vào dòng lệnh. Cách sử dụng: injectipa ipa đường dẫn dylib (nếu có nhiều dylib, chỉ cần điền vào cuối), các tham số khác có thể được kiểm tra bằng cách thực hiện tiêm và IPA sau khi tiêm cần phải được ký sử dụng

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams