REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.1.7 | Downloads 921

Compatible with: iOS 11.0 ~ iOS 14.8

Last Updated 2023-08-27 18:59:05


Công cụ gỡ jailbreak sạch 100% cho iOS 11 đến 14.3, khôi phục lại máy về như lúc xuất xưởng. lưu ý sao lưu lại dữ liệu trước khi chạy

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams