REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.4.16~b4 | Downloads 783

Compatible with: iOS 10.0 ~ iOS 14.8.1

Last Updated 2023-08-27 19:05:15


Khôi phục thiết bị của bạn và dữ lại iOS hiện tại. Hỗ trợ iOS 10 tới iOS 14.8.1

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams