REPO Kênh Táo không chứa các Tweaks Độc Hại hoặc Mã Độc

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Kênh Táo 


Version 1.0.3 | Downloads 626

Compatible with: iOS 10.0 ~ iOS 16.6

Last Updated 2023-09-04 19:05:37


Tiện ích bổ sung giúp nhân bản ứng dụng bằng lệnh trong Terminal
Sau khi cài xong hãy vào NewTerm2/NewTerm3:
- B1: Gõ su
- B2: Gõ alpine (nếu bạn đổi mật khẩu thì hãy nhập mật khẩu bạn đã đổi trước đó)
- B3: Gõ cloneapp Tên app hoặc mã định danh của app (ví dụ: cloneapp TikTok hoặc cloneapp com.ss.iphone.ugc.Ame)
Lưu ý: Gõ đúng chính xác cả chữ hoa và thường

Everything is for free, please support the Kenh Tao Teams