Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển kho lưu trữ này lâu hơn :(

Phiên bản: 1.6.0-2

Hỗ trợ cho iOS 10.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2020-10-02 07:18:35


Lượt tải về: 1280

Trình quản lý dữ liệu cho các ứng dụng trên iOS.

Nhấn kích hoạt nếu có thông báo kích hoạt để kích hoạt bản quyền cho Apps Manager.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo