TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2020-12-13 07:35:37


Lượt tải về: 5749

Kích hoạt tính năng Pro cho ứng dụng Adguard.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo