Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.2.1

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2021-01-01 01:24:09


Lượt tải về: 1419

Library to get three different colors from an image and detect if one is light or dark.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo