Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0

Hỗ trợ cho iOS 12.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2021-01-05 10:26:09


Lượt tải về: 8457

Hỗ trợ cho ChatBubblesLite.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo