Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0.6

Hỗ trợ cho iOS 13.0 ~ iOS 13.8

Ngày cập nhật: 2021-01-22 05:16:28


Lượt tải về: 81

Cấu hình thư mục theo cách bạn muốn!

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo