TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-01-26 03:47:23


Lượt tải về: 463

ChatBubbles Telegram cho ChatBubbles Lite

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo