TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0.1

Hỗ trợ cho iOS 12.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-04-04 14:39:12


Lượt tải về: 6619

Hỗ trợ SMS/iMessage cho ChatBubbles Lite.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo