Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.6.1-10

Hỗ trợ cho iOS 10.0 ~ iOS 14.5

Ngày cập nhật: 2021-04-12 00:45:14


Lượt tải về: 2858

Trình quản lý dữ liệu cho các ứng dụng trên iOS.

Nhấn kích hoạt nếu có thông báo kích hoạt để kích hoạt bản quyền cho Apps Manager.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo