TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0.6

Hỗ trợ cho iOS 12.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-04-30 18:00:14


Lượt tải về: 5243

ChatBubbles hỗ trợ Messenger.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo