Cân nhắc ủng hộ cho tôi để tôi có thể duy trì và phát triển nó lâu hơn.

VCB: 0311000705880
MOMO: 0705345333
PAYPAL: kenhtao.net@gmail.com

TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 2.0.2

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 15.0

Ngày cập nhật: 2021-05-04 04:19:04


Lượt tải về: 55

Chủ đề Shiro13

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo