TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 0.0.2

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-06-01 16:06:49


Lượt tải về: 478

VIP cho Facetune 2

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo