TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 7.0.33

Hỗ trợ cho iOS 10.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-06-15 04:08:50


Lượt tải về: 3516

AutoTouch: AutoClick cho iOS.

Ghi lại, phát lại, mô phỏng hành động chạm của bạn, chạy các tập lệnh JavaScript/Lua.

Sau khi cài đặt, mở AutoTouch trên màn hình chính và chọn Settings > License rồi chọn License Dowload... để kích hoạt AutoTouch.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo