TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0.2

Hỗ trợ cho iOS 10.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-07-06 16:50:11


Lượt tải về: 276

Updated version of ToneEnabler by UnlimApps Inc. made by Zeph for Sonic.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo