TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.7

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-07-15 02:21:20


Lượt tải về: 2955

Mở khóa tính năng cao hơn cho Spotify

Spotify không giới hạn, loại bỏ quảng cáo, mở khóa luồng chất lượng cực cao ... Bạn cần cài đặt ứng dụng Spotify trước khi cài đặt tinh chỉnh này (trên AppStore).

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo