TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.0.0

Hỗ trợ cho iOS 11.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-07-16 02:51:01


Lượt tải về: 811

Truecaller Premium Gold.

Bạn cần cài đặt TrueCaller trên AppStore.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo