TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 3.7.25

Hỗ trợ cho iOS 9.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-07-19 00:05:45


Lượt tải về: 1132

Bổ sung các tính năng hữu ích cho Instagram!

Sau khi cài đặt, chỉ cần mở mục Rocket Setting trong ứng dụnInstagram và chọn mục Upgrade Now!. Chọn mục Restore Purchases để kích hoạt bản quyền cho Rocket cho Instagram.

Rocket không chỉ cung cấp cho bạn các tính năng còn thiếu trên Instagram mà còn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát ứng dụng.

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo