TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.7.3

Hỗ trợ cho iOS 13.0 ~ iOS 14.8

Ngày cập nhật: 2021-07-21 07:58:58


Lượt tải về: 354

Bakgrunnnur là một tinh chỉnh sẽ làm cho ứng dụng của bạn chạy vô hạn trong nền. 

Nó thậm chí hoạt động khi thiết bị của bạn bị khóa! Điều tốt về Bakgrunnur là bạn có toàn quyền kiểm soát cách các ứng dụng của bạn sẽ chạy. Khi mọi người nói rằng họ muốn các ứng dụng chạy mãi mãi trong nền, họ không thực sự có nghĩa là những gì họ có ý nghĩa. Hầu hết thời gian họ muốn các ứng dụng chạy trong nền trong một thời gian nhất định trước khi nó bị iOS chấm dứt.

Bakgrunnur có thể làm điều đó!

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo