TIP: Delete the vi.lproj folder at "/Library/PreferenceBundles/Tweak.bunlde" if you don't understand Vietnamese.

Phiên bản: 1.1

Hỗ trợ cho iOS 8.0 ~ iOS 15.0

Ngày cập nhật: 2021-07-22 03:27:15


Lượt tải về: 98

Chủ đề PR1M3 theme

Kho lưu trữ cho Cydia & Sileo